نگاهی نو به پدیده ای کهن(تخلص و بهره وری از آن)

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

چکیده

 شاعران افزون بر نام و شهرت خویش،نامی شعری برای خود برمی گزینند و شعر خود را با آن نشان دار می کنند.این نام شعری را تخلص می گویند.
تخلص،پدیده ای کهن است،ولی تا روزگار ما ماندگار مانده است و هنوز شاعران از آن سود می برند.شایسته است این پدیده آشنا با نگاهی نو بررسی و موضوع آن از دیدی روان شناختی و جامعه شناختی کاویده شود.
در این مقاله،درباره چگونگی گزینش تخلص،خاستگاه و پیشینه آن،تخلص های دوگانه و چند گانه،بهره هنری از تخلص،پیوند تخلص و قالبهای شعری و تخلص در شعر معاصر بحث شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها