بررسی مکتبهای ادبی در آثار چوبک با نگاهی به مشخصه های رئالیستی و ناتورالیستی در دو رمان "تنگسیر"و"سنگ صبور"

نویسنده

عضو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

 دو داستان بلند تنگسیر و سنگ صبور ،تقریبا از آخرین آثار ادبی چوبک به حساب می آید و از همین رو این دو اثر،به ویژه سنگ صبور را می توان چکیده ای از تمامی ویژگیهای داستان نویسی چوبک دانست.
در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی ویژگیهای محتوایی و نوآوری های چوبک در سبک و محتوا با برشمردن خصیصه های رئالیستی و ناتورالیستی این دو اثر،میزان تاثیر گذاری آنها از مکتب های ادبی اروپا بررسی شود.
 
 

کلیدواژه‌ها