متناقض نمایی در اشعار شعرای نامی سبک هندی(اصفهانی)

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

در این مقاله،پژوهنده روی تاریخچه نقیض در ادب پارسی دقیق شده و بسامد آن را در ادوار شعر پارسی (از دوره های پیشین تا قرن معاصر(بررسی کرده،سپس به واجست نقیض در سبک هندی پرداخته و ویژگیهای مهم ان را برشمرده،آنگاه تعریفی از نقیض (پارادوکس)به دست داده و به ذکر چند شاهد مثال بسنده کرده است.
و بالاخره نقیض را در برخی از صنایع لفظی و معنوی بررسی کرده است که عبارتند از:استعاره در نقیض،اسلوب معادله در نقیض،ایهام در نقیض،تتابع اضافات در نقیض،تشبیه در نقیض،تعدد در نقیضفتناسب در نقیض،حسامیزی در نقیض،عکس در نقیض،کنایه در نقیض
 
 

کلیدواژه‌ها