گریز به سوی جهانی آرمانی در شعر سهراب سپهری و ویلیام باتلرییتس

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده

 
 
 
 
گریز از دنیای ناخوشایند پیرامون و تلاش برای ساختن جهان آرمانی از مضامینی است که ویلیام باتلرییتس_شاعر انگلیسی ایرلندی تبار_و سهراب سپهری_شاعر معاصر ایرانی_به ان پرداخته اند.این نوشته بیانگر ان است که این دو شاعر فبا وجود پس زمینه فرهنگی و محدوده جغرافیایی متفاوت، به شیوه ای نسبتا یکسان به این موضوع نگریسته اند.از آنجایی که مسائلی که باعث گریز این دو شاعر از دنیای پیرامون خود شده است و نیز آنچه آنان در دنیای آرمانی خود در پی آن بوده اند هنوز در زمانه ما موضوعیت دارد،این نوشتار فرصتی است برای طرح دوباره آن.در بخش نخست این مقاله،به اشعاری که بیانگر گریز این دو شاعر از دنیای پیرامون خود هستند اشاره می شود.در بخش دوم تلاش بر این است که با مروری بر این اشعار،برخی از ویژگی های جهان مطلوب این دو شاعر ذکر شوند.

کلیدواژه‌ها