تاملی در چند وازه از کتاب اسرار التوحید

نویسنده

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

 
اسرار التوحید از کتابهای مهم عرفانی است.این کتاب علاوه بر اینکه ما را بااخلاق و رفتارو گفتار شیخ ابوسعید ابی الخیر(و.357ه.ق) آشنا می سازد،بر روح و روان ما اثر تربیتی می گذارد.تصحیح کنندگان این اثر شریف،در بعضی از عبارات نتوانسته اند تصحیح لازم را انجام دهند،به طور مثال لغت را بدون داشتن و دانستن  شناسنامه آن معنی کرده اند.این مقاله کوشیده است بعضی از این نارسایی ها راجبران کند.بنابراین،در ان به توضیح پیل گل،تنبلیت،گوسفند علفی و هم پشتی پرداخته شده است.امید است که این کار خدمتی در راه بارور کردن متون نظم و نثر به شمار آید.
 
 

کلیدواژه‌ها