تحول آوایی زبانهای هند و اروپایی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

این مقاله به بررسی تحول زبانهای هند و اروپایی و شاخه های گوناگون آن می پردازد.در مقدمه،مختری درباره اقوام هند و اروپایی،زبان،اصطلاح،مهاجرت،محل زندگی و دیگر موضوعات بحث می شود.در فصل اول،واکه های کوتاه و بلند،واکه های مرکب کوتاه و بلند،غلطان ها و خیشومی های واکه دار کنکاش می شود.در فصل دوم،انسدادهای بی واک،انسدادهای بی واک دمیده،میا نی ها ،میانی های دمیده،سایشی ها،خیشومی ها،غلطانها و نیم واک ها،بررسی و در پایان،از نوشته ها نتیجه گیری می شود.

کلیدواژه‌ها