قید از دیدگاه دستورنویسان کهن و نو

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد دزفول

چکیده

گفتار «پراکندگی در مقوله قید»، پس از مقدمه‌ای کوتاه، در سه مبحث به ترتیب زیر تهیه و تنظیم شده است:
مبحث اول: تعریف‌های مختلف قید از دیدگاه دستورنویسان کهن و نو و ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک.
مبحث دوم: اختلاف دیدگاه کارشناسان فن دستور زبان دربارة قید، که تنه اصلی مقاله را دربرمی‌گیرد. در این بخش، اختلاف دیدگاه صاحب‌نظران زبان پیرامون مفاهیم قیدی طبق شواهد و قراین کافی، به‌طور جامع و دقیق بحث و بررسی شده است.
مبحث سوم: بخش شاخص‌هاست و آن معرفی پیشگامان قید از حیث دستور تاریخی، معیار، ساختاری، علمی، گشتاری و سایر موارد است که شناخت نظریه این عزیزان خالی از لطف نیست.
مقاله با یک نتیجه‌گیری کلی از مباحث یادشده به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها