پیشینة فنون و صناعات ادبی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بردسیر

چکیده

این مقاله به بررسی پیشینة فنون و صناعات ادبی و مبتکران آن می‌پردازد، موضوعی که تا کنون تحقیق جامع و دقیقی دربارة آن نشده است. بررسی پیشینة فنون ادبی به بحث و تحقیق پیرامون صناعات کمک زیادی می‌کند و باعث درک عمیق دانش‌پژوهان در راستای درست تشخیص دادن زیبایی‌های سخن و بهبود بخشیدن کلام ادبی می‌گردد.
در واقع، هدف از بررسی سابقه صناعات ادبی، آشنایی دانش‌پژوهان با مبدعان و تحول و تطور آن است تا با مراجعه به منابع گوناگون و مطالعة پیشینة این صناعات، بتوان به چگونگی شکل‌گیری آنها و نکات ارزندة بلاغی پی برد.
مطالعه در این مقاله به روش اصیل (Original) انجام گرفته و جامعة آماری شامل صناعاتی است که با تحقیقات گسترده در مباحث بلاغی، مبدعان آنها معلوم شده است.
در این روش ابتدا کتب مهم بلاغی از آغاز تاکنون بررسی شده و سپس این آثار با یکدیگر تطبیق و صنایع ادبی استخراج گردیده است.
با بررسی صناعات مشخص می‌شود ابداعات دانشمندانی مانند ابن معتز، قدامة‌بن جعفر، ابوهلال عسکری، ابن‌رشیق قیروانی و ابن‌ابی‌الاصبع در بلاغت از دیگران بیشتر بوده است و سابقة صنایع ادبی با نام اولین مبدع آنها ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Figures of Speech: A Historical Approach

چکیده [English]

 
In Persian language, a comprehensive and critical research on the history of figures of speech and their innovators has not been undertaken yet.
This study modestly tries to examine the history of figures of speech, based on the works of Ibn Motaz, Qoddamate Ibn Jafar, Abu Helāl Askari, Ibn Rashiq Qirvāni and Ibn Abilasba.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetorics
  • Rhetorics Scholars
  • Rhetorical Works
  • Literary Terminology
  • The History of Literary Terminology