نقد و تحلیل شرح‌های لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسنده

مربی دانشکده آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شهر ری

چکیده

بخش عمده‌ای از تحقیقات ادبی دربارة مثنوی لیلی و مجنون نظامی، به شرح ابیات و معنی لغات ـ چه شرح کامل و چه گزیده ـ اختصاص دارد.
در این مقاله ابتدا به معرفی و نقد ساختاری و محتوایی شرح‌ها پرداخته شده و سپس ریشه‌های اختلاف نظر شارحان، در سه حوزه زیر، با ذکر مثال‌هایی از ابیات لیلی و مجنون، تبیین و تحلیل شده است:
الف) واژگان؛ گاه اختلاف نظر شارحان در معانی حقیقی و استعاری واژه‌ها و یا حقیقی یا استعاری بودن واژگان، سبب اختلاف معانی ابیات شده است.
ب) عبارت؛ گاه اختلاف‌نظر در معانی حقیقی یا کنایی عبارت و یا معانی گوناگون کنایی موجب اختلاف معنای ابیات شده است.
ج) کل بیت؛ گاهی نیز اختلاف نسخه‌ها، تعقید معنوی، استعداد تأویل‌پذیری ابیات و چگونگی خواندن بیت، سبب بروز معانی گوناگون گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commentaries on Leili-O-Majnoon: A Critical View

چکیده [English]

 
Leili-O-Majnoon is a love and mystical couplet composed by Nezāmi of Ganjeh in 584 AH/1188AD. It is the love story of Leili Bent-ol Asad and Geis Ibn Āmer, known as Majnoon.
The present article, by taking into account the commentaries on Leili-O-Majnoon, tries to re-examine them with respect to metaphors and allusions used in the book.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezāmi of Ganjeh
  • Leili-O-Majnoon
  • Commentaries
  • comparison