هنر، معرفت و انسانِ بی‌نهایت

نویسنده

مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارومیه

چکیده

انسان و موجودیتِ او همواره موضوعِ ناشناختة علوم گوناگون بوده و هست. دانش‌های بشری با وجود پیشرفت‌های زیادی که به دست آورده‌اند، از درکِ کافی و کاملِ ابعادِ وجود انسان بازمانده‌اند. در کنار فلسفه و علوم گوناگونی که در ماهیت و وجود انسان به جست و جو پرداخته‌اند، هنر و ادبیات را نیز می‌توان به عنوان یکی از راه‌های انسان‌شناسی نام برد. آثار هنری، مجالی مناسب برای شناسایی انسان و زوایای ناشناختة وجود او فراهم آورده‌اند. افکار و عواطف و ابعادِ پنهانِ وجود انسان، بیش از هر دانشی، در دسترس آثار هنری بوده است. شعر یکی از گونه‌های هنری است که در طول تاریخ از آمال، اندیشه‌ها و عواطف ناگفته و نانمودة انسانی سخن گفته و مخاطبان خویش را در درکی ژرف و همه‌جانبه از خویش و به طور کلی انسان، یاری داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art and Unlimited Man

چکیده [English]

 
The existence of man has for long been the subject of inquiry in differenet fields of knowledge. In this process, art and literature have moved shoulder to shoulder with philosophy and other sciences. Through art the unknown horizons of man’s existence and his thoughts can be discovered.
Poetry, as a form of art, has entertained the very idea.
The present article tries to investigate poetry, and the role of poets in discovering and expressing human ideas, thoughts and wishes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Man
  • Science
  • philosophy
  • Art
  • Poet and Poetry