هنر، معرفت و انسانِ بی‌نهایت

نویسنده

مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارومیه

چکیده

انسان و موجودیتِ او همواره موضوعِ ناشناختة علوم گوناگون بوده و هست. دانش‌های بشری با وجود پیشرفت‌های زیادی که به دست آورده‌اند، از درکِ کافی و کاملِ ابعادِ وجود انسان بازمانده‌اند. در کنار فلسفه و علوم گوناگونی که در ماهیت و وجود انسان به جست و جو پرداخته‌اند، هنر و ادبیات را نیز می‌توان به عنوان یکی از راه‌های انسان‌شناسی نام برد. آثار هنری، مجالی مناسب برای شناسایی انسان و زوایای ناشناختة وجود او فراهم آورده‌اند. افکار و عواطف و ابعادِ پنهانِ وجود انسان، بیش از هر دانشی، در دسترس آثار هنری بوده است. شعر یکی از گونه‌های هنری است که در طول تاریخ از آمال، اندیشه‌ها و عواطف ناگفته و نانمودة انسانی سخن گفته و مخاطبان خویش را در درکی ژرف و همه‌جانبه از خویش و به طور کلی انسان، یاری داده است.

کلیدواژه‌ها