بازتاب جلوه‌هایی از کاخ‌های دورة ساسانی در اشعار شعرای جاهلی

نویسنده

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ دانشگاه تهران

چکیده

در دورة ساسانی، دو نژاد ایرانی و عرب ساکن حیره پیوند فرهنگی و اجتماعی مستحکمی داشتند. از این رو، زمینة تأثیر فرهنگ و ادب فارسی بر شخصیت شاعرانی که به دربار شهریاران منذری در حیره راه یافتند، فراهم آمد و سبب آشنایی هرچه بیشتر آنان با آداب و رسوم، سنن و فرهنگ ایرانی شد. در نتیجه عصارة فرهنگ فارسی آن روزگار، حال و هوای اجتماعی عهد ساسانی و وام واژه‌های کهن فارسی به فراوانی در اشعار شعرای جاهلی به چشم می‌خورد. نگارنده به سبب گستردگی موضوع، بر آن است تا به بیان جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن کهن فارسی که در کاخ‌ها و قصرهای شهر حیره متبلور شده بود، بپردازد. به این دلیل، مقالة پیش‌رو تنها به قصرهایی که در شبه جزیرة عربستان، نام فارسی دارند و با الهام از سبک هنری و معماری دورة ساسانی بنا شده‌اند، اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها