بررسی ساخت داستان عامیانة «حسین کرد شبستری»

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد فسا

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی ساخت داستان عامیانة حسین کرد شبستری باتوجه به عناصر داستانی آن، می‌پردازد. این داستان دربارة اعمال پهلوانی و عیّاریِ قهرمانی به همین نام در دورة صفویه است. در این پژوهش ابتدا عوامل داستانی، درون‌مایه، پیرنگ، شخصیت، حادثه، توصیف، گفت‌وگو، زاویة دید و سبک داستان، بررسی و سپس در نتیجه‌گیری، چگونگی شکل‌گیری داستان با توجه به این عوامل، توصیف شده است. به نظر می‌رسد که «تکرار»، عنصرِ بنیادی داستان و تمامی عوامل آن باشد.

کلیدواژه‌ها