تحلیل نوع ادبی سمک عیار

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شهرری

چکیده

سمک عیار، ازآثار ادبی قرن ششم است که فرامرز بن خداداد الارجانی آن را از زبان یکی از قصه‌پردازان زمان ـ صدقه بن ابی‌القاسم شیرازی ـ تحریر کرده است. محققان ادبیات، دربارة نوع ادبی سمک عیار، نظر واحدی ندارند؛ گروهی آن را حماسه می‌دانند و برخی دیگر رمان و عده‌ای نیز آن را رمانس به شمار می‌آورند. در این پژوهش، افزون بر تعریف حماسه، رمان، رمانس و قصه و برشمردن ویژگی‌های این انواع و سنجش تطابق سمک عیار با هر کدام از آنها، مشخص خواهد شد که اطلاق حماسه، رمانس و رمان بر سمک عیار نادرست است و باید آن را قصه پهلوانی ـ تخیلی نامید که با آرمان‌ها و آرزوهای بشر پیوند خورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Samak-e Ayyār: A Literary Analysis

چکیده [English]

 
 
Samak-e Ayyār is an ancient fictional story about an Iranian ayyār (a warrior who has courage and chivalry) first told orally by Sādaqa b. Abūl-Qāsim Shirāzi, then Collected and writting down by Farāmarz Ibn Khodādād Arrajāni in the 12th Century (6th Century AH).
Samak-e Ayyar is described as a popular romance, while some consider it an epic. The present article tries to analyze Samak-e Ayyār by taking into account the two literary genres, romance and epic.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Samak-e Ayyār
  • Literary Genre
  • epic
  • romance
  • story