نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد نوشهر و چالوس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فروغ فرخزاد از چهره‌های صاحب سبک شعر پارسی است. یکی از وجوه مهم سبک‌شناختیِ شعرِ او، زبان متمایز شعرهایش است که در هر دو محور عمدة نحو و واژگان برجسته است. این نوشتار، واژگان شعر فروغ را با شیوة توصیف و ارائه آمار بررسی کرده و هم‌چنین به تبار لغات، دایرة واژگانی، برجستگی واژگان خاصِ مفرد و مرکب و نیز نوع و ساختمان فعلِ اشعار او و پیوند میان سبک واژگانی و عواطف و ذهنیت شاعر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forūgh Farrokhzād's poems: A stylistic Analysis

چکیده [English]

 
Forūgh Farrokhzād (1935-1967), significant Iranian contemporary female poet, has a unique style in her poems. This uniqueness is shown with reference to the syntax and vocabulary of her poems.
The Present article, by using statistical and descriptive methods, tries to study Forūgh's poetry with respect to the words and their etymology, singular and compound nouns, structure of verbs and relationship between her style and view.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistics
  • poetry
  • Forūgh
  • language
  • Vocabulary