نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد نوشهر و چالوس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فروغ فرخزاد از چهره‌های صاحب سبک شعر پارسی است. یکی از وجوه مهم سبک‌شناختیِ شعرِ او، زبان متمایز شعرهایش است که در هر دو محور عمدة نحو و واژگان برجسته است. این نوشتار، واژگان شعر فروغ را با شیوة توصیف و ارائه آمار بررسی کرده و هم‌چنین به تبار لغات، دایرة واژگانی، برجستگی واژگان خاصِ مفرد و مرکب و نیز نوع و ساختمان فعلِ اشعار او و پیوند میان سبک واژگانی و عواطف و ذهنیت شاعر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها