شاملو، شاعر زندگی و مرگ

نویسنده

مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارومیه

چکیده

مرگ، تجربه‌ای است که در حیطة دیگر تجربیاتِ انسانی نمی‌گنجد. به همین دلیل، انسان‌ها در برابر آن، واکنش‌های متفاوت و گاه متضادی نشان داده و داوری‌های گوناگونی دربارة آن نموده‌اند. شعر فارسی در همة گونه‌های خود، راویِ احساس‌هایی بوده است که شاعران فارسی در برابر مرگ و زندگی داشته و دارند. در روزگار ما، احمد شاملو، شاعر انسان‌گرا و متعهدِ معاصر، کسی است که انسان، زندگی و مرگ را به گونه‌های مختلف، دستمایة شاعریِ خویش قرار داده است. او شاعری است متفکر که خود را در برابر انسان و سرنوشت او مسئول می‌شناسد. اندیشه درباره زندگی و مرگ، جریانی مداوم در شعر شاملوست که زمینة گفت‌وگوهای او را دربارة انسان، آفرینش و هر آنچه به انسان و انسانیتِ او مربوط است، فراهم آورده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shāmlū, the Poet of Life and Death

چکیده [English]

 
 
Ahmad Shamlū (1925-2000), famous Iranian contemporary poet, is concerned with the themes of life and death in his poems. His poetty is filled with various images of life and death, and indeed, in his poems, poetical meditations on man and humanity are linked with the same concepts.
Based on these poetical meditations, the article tries to show Shamlū's ideas about man, creation, and life and death.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Man
  • life
  • Death
  • poetry
  • Idealism