کنسرواتیزم و مشابهت‌های مضامین «کلیله و دمنه»و «مرزبان‌نامه» با آن

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نورـ واحد مرکز تهران

چکیده

کنسرواتیزم (محافظه‌کاری) مکتبی است که بر نابرابری انسان‌ها با یکدیگر تأکید می‌کند و آن را انگیزة اصلی سعی و کوشش آدمیان در زندگی می‌داند. در این مکتب، مالکیت همچون خانواده و مذهب اموری مقدس شمرده می‌شود. محافظه‌کاری سلطة دولت را همچون سلطة پدر می‌داند، به تعبیری می‌توان اساسی‌ترین ویژگی محافظه‌کاری را حفظ وضعیت موجود و احتیاط در نیل به وضعِ مطلوب دانست. گرچه کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه به نمونه و الگویی متفاوت از کنسرواتیزم متعلق است، اما سعی شده است تا امکان تطبیقِ این دو اثر با مضمون یادشده (کنسرواتیزم) در نظر و نگاهی روش‌شناسانه پی‌گرفته شود. به نظر می‌رسد این دو کتاب مملو از مضامینی است که با مفهوم کنسرواتیزم سازگارند.

کلیدواژه‌ها