تحول و تعالی اندیشة دنیای آرمانی در شعر فروغ فرخزاد

نویسنده

مربی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد همدان

چکیده

اندیشة دنیای آرمانی و آرزوی دستیابی به زندگی جاوید و سرشار از آرامش و کامیابی، اندیشه‌ای بسیار دیرین بوده که ذهن بشر را از دیرباز به خود مشغول داشته است و در پی چنین باوری، بسیاری از نویسندگان و شاعران، به شیوه‌های گوناگون، در آثار خویش بدان پرداخته‌اند.
این مقاله به بررسی چگونگی نمود اندیشة دنیای آرمانی در شعر فروغ فرخزاد می‌پردازد و نشان می‌دهد که شاعر در اشعار خود به سبب ناخرسندی و نفرت از دنیای واقعیت و درشتناکی‌ها و ناکامی‌های آن و در آرزوی رهایی از این همه ناگواری، به آفرینش دنیایی سراسر شکوه و آرامش و کامرانی، در فراسوی واقعیت پرداخته است. همچنین نگارنده بر این باور است که اندیشة یاد شده، همواره در اشعار فروغ به یکسان بازتاب نیافته و همگام با تحوّل و پختگیِ اندیشه و شعرش، او در اندیشة دنیای آرمانی هم به نوعی تعالی دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Utopia in Forūgh Farrokhzād's Poetry

چکیده [English]

 
Utopia is a concept that refers to a world of peace in which the problems of humanity have been solved. All people are longing for this ideal world and many poets have devoted their lyrics to it.
The present article tries to examine the poems of Forūgh Farrokhzād (1935-1967), the well-known Iranian contemporary female poet, from this point of view and to show that the more mature the poet gets, the more developed will be her conceptual understanding of Utopia.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forūgh Farrokhzād
  • Reality
  • dissatisfaction
  • Utopia
  • Eternal Life