عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی

نویسنده

دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ابهام در یک شعر موفق، همان قدر نقش مثبت دارد که در یک شعر ناموفق، و ارزیابی این نقش برعهدة نظام فکری و زیبایی‌شناسی هر دورة ادبی است.
ابهام یکی از فرایندهای مهم و در عین حال کلیدی شعر معاصر ایران و به بیان بهتر، شعر امروز است. این سخن هرگز بدان معنا نیست که شعر گذشتة ما ابهام نداشته، بلکه مسأله این است که در شعر سنتی فارسی، ابهام بیشتر به سه شکل عمدی، طبیعی و عارضی اتفاق می‌افتد، اما در شعر امروز، ابهام یک ضرورت برای کشف دنیای جدید و از منظری دیگر، نتیجة همین دنیای پیچیده است، چرا که با فردی‌شدن جریان و به‌طبع تمام عناصر آن، شعر دیگر نمی‌تواند به وحدت‌های از پیش نوشته (وزن، قافیه، صور خیال و مناظر و مرایا و به‌ویژه مضامین شعر کهن) تن در دهد و در پی نگاهی تازه به هستی است و همین امر شعر را به ابهامی طبیعی و گاه غیرطبیعی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ambiguity in Persian Contemporary Poetry

چکیده [English]

 
Ambiguity is a major characteristic of Persian contemporary poetry. It does not mean that the Persian classic poets did not use it, but it means that ambiguity is a necessary mean for contemporary poets to discover the modern world. Though the classic poets did not feel this necessity, the contemporary poets believe that the modern world is too complicated and ambiguity is an imperative for discovering and depicting it.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambiguity
  • classical poetry
  • Persian Contemporary Poetry
  • False and Real Ambiguity