بررسی تطبیقی علل بازآفرینی اسطوره در شعر معاصر ایران و «رویای مکزیکی» اثر لوکله‌زیو

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

چکیده

اسطوره یکی از اصطلاحات بسیار مهم در مباحث ادبی امروز است. ادبیات و اسطوره در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. شعر و اسطوره نیز می‌توانند با زبان نمادین با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند. در روزگار ما و در عصری که بشر همه چیز را به دیدة تعقل می‌نگرد، دیگر اساطیر مجال پیدایش نمی‌یابند، ادبیات معاصر دیگر اسطوره‌ای را خلق نمی‌کند، بلکه بیشتر به بازآفرینی اسطوره‌های شناخته‌شده می‌پردازد. با شناخت اسطوره، می‌توان به معنا و کارکرد آن در ادبیات معاصر پی برد. مقالة پیش رو در نظر دارد عناصر اسطوره‌ای را نزد شاعران معاصر ایرانی و به‌طور خاص در اشعار مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری و احمد شاملو و همچنین در کتاب رویای مکزیکی اثر ژان ـ ماری گوستاو لوکله‌زیو، نویسندة معاصر فرانسوی، بازشناخته و با اشاره به دیدگاه‌های مشترک این نویسندگان دربارة اسطوره، به بررسی و مقایسة علل بازآفرینی اساطیر در ادبیات معاصر بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recreation of Myth: A Comparative Study in the works of Iranian Contemporary Poets and J. M. Le Clézio

چکیده [English]

 
Myth is one of the most precious treasures of human being, and it is the resource of many cultures. Myth is firmly connected with literature. It is claimed that, in the modern age, contemporary literature doesn't create new myths, but rather, it merely recreates the old and known myths.
This paper attempts to consider the relationship between myth and literature in the poems of Iranian contemprary poets such as Mahdī Akhavān Sāles, Sohrāb Sepehrī, and Ahmad Shāmlu, and compare their approach with Jean-Marie Gustave Le Clézio, in his work, "The Mexican Dream, Or, The Interrupted Thought of Amerindian Civilizations".
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation of Myth
  • Sepehrī
  • Akhavān
  • Shāmlu
  • Le Clézio