با‌زتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اراک

چکیده

خواب و رویا یکی از رازناک‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده‌های عالم هستی است که هنوز سخن فرجامین دربارة آن گفته نشده است. از سوی دیگر، این پدیده با همه رازناکی و پیچیدگی‌اش، کاربردی ژرف در فرهنگ ایرانی یافته است، به گونه‌ای که در سراسر زندگی این قوم می‌توان نمودی از خواب و رویا را مشاهده کرد. از آنجا که شاهنامه آیینة تمام‌نمای فرهنگ ایرانی در درازنای تاریخ این ملت است، در این جستار، بازتابِ این پدیده (خواب و رویا) بر پایة کتاب ورجاوند و گران‌سنگ شاهنامه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها