تأثیر اندیشه‌های کلامی غزالی بر آراء سنایی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مهاباد

چکیده

سنایی غزنوی نقطة آغازین عرفان و تصوف در شعر فارسی است. در میان بزرگان ادب و فرهنگ، بیش از همه ردپای غزالی در آثار وی دیده می‌شود و می‌توان گفت که به راستی غزالی در تکامل اندیشة سنایی، تأثیر شگفت‌انگیزی دارد.
این نوشتار، سیری در اندیشه‌های کلامی و دینی غزالی و سنایی است. تحقیق پیش‌رو براساس روش کتابخانه‌ای انجام شده و در آن، افزون بر شباهت زندگانی آن دو، مضامین مشترک مسائل مهم کلامی و عقیدة غزّالی و سنایی از جمله موارد زیر تا حدّی تبیین شده است: صفات خداوند، حدوث و قدم، عادة الله، قضا و قدر، نظام احسن، قرآن، نماز و...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Ghazālī's Thoughts on Sanā'ī

چکیده [English]

 
Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī (1058-1111) is an Islamic theologian who has remained one of the most celebrated mystic scholars in the history of Islamic thought.
Hakim Abul-Majd Majdūd ibn Ādam Sanā'ī Ghaznavi (died around 1131), is one of the earlier Sufi poets. In the present article, attempt is made to show the influence of Ghazālī’s thoughts, based on Arba'een (the book of Forty Steps), on Sanā'ī presented in Hadiqat-ul Haqiqah  (the book of Walled Garden of Truth).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadiqat-ul Haqiqah
  • Sanā'ī
  • Arba'een
  • Ghazālī
  • mysticism