تأثیر اندیشه‌های کلامی غزالی بر آراء سنایی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مهاباد

چکیده

سنایی غزنوی نقطة آغازین عرفان و تصوف در شعر فارسی است. در میان بزرگان ادب و فرهنگ، بیش از همه ردپای غزالی در آثار وی دیده می‌شود و می‌توان گفت که به راستی غزالی در تکامل اندیشة سنایی، تأثیر شگفت‌انگیزی دارد.
این نوشتار، سیری در اندیشه‌های کلامی و دینی غزالی و سنایی است. تحقیق پیش‌رو براساس روش کتابخانه‌ای انجام شده و در آن، افزون بر شباهت زندگانی آن دو، مضامین مشترک مسائل مهم کلامی و عقیدة غزّالی و سنایی از جمله موارد زیر تا حدّی تبیین شده است: صفات خداوند، حدوث و قدم، عادة الله، قضا و قدر، نظام احسن، قرآن، نماز و...

کلیدواژه‌ها