تحلیل روان‌کاوانة شخصیت گردآفرید

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده

پژوهش حاضر یک تحقیق تخصصی با رویکرد میان‌رشته‌ای از نوع «روان‌کاوی ادبی» است که به تقابل و تبادل ادبیات و روان‌کاوی می‌پردازد و از دید مکاتب روان‌پویایی (Psychodynamics)، روان گردآفرید را بررسی می‌کند. در بخش اول؛ تمامیتِ روان گردآفرید با تأثیر جنسیت زنانه‌اش، طبق نظریة عقدة اختگی فروید روان‌کاوی می‌شود. در بخش دوم؛ پارة نرینة روان گردآفرید طبق نظریة آرکی‌تایپ آنیموس یونگ واکاوی می‌گردد؛ و در بخش سوم؛ پارة مادینة روان گردآفرید طبق نظریة کهن‌الگوی آرتمیس بولن بازکاوی می‌شود. این مقاله به طور ضمنی نقد تطبیقی(مقایسه‌ای) دو مکتب روان‌کاوی یونگی و فرویدی را نیز در بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gordāfarīd: A Psychoanalysis of a Literary Character

چکیده [English]

 
In this article the personality of Gordāfarīd, one of the heroines in the Shāhnāmeh is analyzed in the light of interdisciplinary approach, literary psychology and psychodynamics. First, based on theory of Freud about "complex of castration" the personality of Gordāfarīd, is analyzed with respect to her sexuality. In the second part and in the light of the Jungian archetype, animus, her masculinity is considered. Finally, in the third part, based on Shinoda Bolen's interpretation of an archetype, Artemis, her femininity is looked upon.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary psychology
  • Gordāfarīd
  • Complex of Castration
  • animus
  • Artemis