بررسی شخصیت کاووس براساس برخی کردارهای او از دوران باستان تا شاهنامه

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

از بیشتر شخصیت‌هایی که در شاهنامه حضور دارند، می‌توان در متن‌های دوران باستان نشان یافت. داستان‌های مربوط به این شخصیت‌ها، ریشه در روایت‌های بسیار کهنی دارد که با گذر از پست و بلند تاریخ فرهنگی این دیار به دوران نوتر رسیده است. کاووس از جملة چنین شخصیت‌هایی است. این پادشاه در میان پادشاهان حماسة ملی، بیشترین و طولانی‌ترین حضور را در شاهنامه دارد. هم‌چنین از او و کارهایش در اوستا، متن‌های پهلوی و متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) نیز سخن رفته است.
هرچند در اوستا از کاووس و برخی کردارهایش یاد شده است، اما خطوط اصلی چهرة این شخصیت در متن‌های پهلوی و متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) نمودار می‌شود. در این مقاله پس از اشاره‌ای کوتاه به نام و شخصیت کاووس، برخی از کرده‌های این پادشاهِ نامدار، چون آسمان‌نوردی، جنگ‌های مازندران و هاماوران و ... براساس متن‌های موجود از دوران باستان تا شاهنامه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

KeiKāvūs: Personality and Acts

چکیده [English]

 
 
KeiKāvūs is a mythological king of Iran and a fictional character in Shāhnāmeh. According to Shāhnāmeh, KeiKāvūs had a flying craft made of wood and gold, attached to specially trained eagles. He invaded Māzandarān and was defeated there in a great battle by Div-e Sefid (the White Beast). He attacked Hāmāvarān and married Sudābeh, the daughter of the king of hāmāvarān.
The present article tries to study Keikāvūs's personality and acts not only in Shāhnāmeh but also in Pahlavi texts and Avestā.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeiKāvūs
  • epic
  • Avestā
  • Shāhnāmeh
  • personality