فلز و قداست آن در اساطیر ملی و متون دینی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و گیلان

چکیده

در اساطیر ایران، فلز قداست و اهمیت بسیاری دارد. پیشینیان، این گوهر را با آسمان پیوند داده و برای آن اصلی آسمانی قائل شده‌اند؛ چنانکه گاه دیوارة آسمان را نیز از جنس فلز پنداشته‌اند. فلز به دلیل برخورداری از این پیشینه، عنصری اهریمن‌ستیز است. در نمونه‌هایی از اساطیر و داستان‌واره‌های ایرانی، فلز همچون وسیله‌ای برای به بندکشیدن و یا کشتن نیروهای اهریمنی و پلشتی به کار رفته است. از این‌رو، فلز همواره با جاودانگی و بی‌مرگی نیز پیوند داشته است؛ چنانکه در حوادث پایان جهان، این عنصر، آفرینش اورمزد را از اهریمن و جلوه‌های او پاک می‌کند و با نابود کردن اهریمن و مرگ، با جاودانگی پیوند می‌یابد.
در این مقاله، پس از بررسی قداست و تأثیر و کارکرد فلز از جنبه‌ها و لایه‌های گوناگون، سعی شده است پیوندهای معنایی و اسطوره‌ای این گوهر، تا حد امکان آشکار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sanctity of Metal in Iranian Mythology and Religious Texts

چکیده [English]

 
In Iranian mythology, metal is a scared and divine element. According to Zoroastrian texts, the stuggle between good and evil beings when man, with his conduct, takes sides and participates. The end will come when the molten metal purifies all men and brings about the complete exclusion of evil.
The present paper tries to show the role of metal in Iranian mythological texts.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctity of Metal
  • Metal and immortality
  • Religious Mythology
  • Iranian Mythology
  • Immortality