بررسی و مقایسه سبک حماسه‌سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایلیاد هومر به عنوان اثری که تأثیری کلان بر جامعة خویش نهاده است، از اولین آثاری است که از منظر «رسالت و تعهد» به آزمون نهاده شد. شاهنامه فردوسی نیز محصول ضرورت و رسالتی است که تاریخ بر دوش شاعر نهاده است. پژوهشِ پیش‌رو در پی آن است که نشان دهد داوری یک اثر ادبی از نظر رسالت و تعهد، مستلزم در نظر داشتن دو عامل اساسی است: «شرایط عصر» و «بینش ادیب» که البته خواه ناخواه از اوضاع زمانه خود متأثر است. از این رهگذر درمی‌یابیم «یک اثر ادبی بنا بر ضرورت‌های تاریخ و مقتضیات اجتماع وقت» چیزی غیر از آنچه هست، نمی‌تواند باشد. تبیین تأثیر و کارکرد رویکردهایی که دو شاعر از منظر تعهد ادبی در سبک داستان‌سرایی خود در پیش گرفته‌اند، مقصد دیگر این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Style of Epic Poetry in Shāhnāmeh and Iliad: A Comparative Study

چکیده [English]

 
Plato's rejection of Poetry and Aristotle's ideas on poetry, instigated a literary discussion in which "commitment" and "performance" have been two controversial topics. Homer's Iliad is one of the first works that has been studied from this point of view.
A discussion of commitment and performance requires a consideration of two elements, namely, the writer's intentions and conditions of the era.
The present article tries to make comparisons of Ilad and Shānāmeh.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • commitment
  • performance
  • Conditions of the era
  • Shānāmeh
  • Iliad