شکل‌شناسی سه داستان از گرشاسب‌نامه بر بنیاد نظریه پراپ

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این نوشتار، تحلیل حکایاتی از گرشاسب‌نامه با به کارگیری روش ریخت‌شناسی پراپ است. کاربرد این روش، آزمونی برای نظریة ریخت شناسی در نوع ادبی «اسطوره» به‌شمار می‌رود. بسیاری از اجزا و کنش‌های بررسی شده در روایات گرشاسب‌نامه با روایت‌شناسی پراپ یکسان است. همچنین با بررسی تطبیقی ساختار حکایات، همگونی‌هایی در زیر ظاهر آشفته و گوناگون آنها نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology of Three Stories in Garshāsbnāmeh

چکیده [English]

 
 
Garshāsbnāmeh (the epic of Garshāsb) is the major work of Abu Mansur Ali ibn Ahmad Asadi Tusi (died 1072) containing 9000 couplets (written 1064-66).
Based on Vladimir Propp's morphology, the present article tries to analyze three stories of this epic and show their likeness.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garshāsbnāmeh
  • Vladimir Propp
  • Morphology
  • structure
  • Myth