شکل‌شناسی سه داستان از گرشاسب‌نامه بر بنیاد نظریه پراپ

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این نوشتار، تحلیل حکایاتی از گرشاسب‌نامه با به کارگیری روش ریخت‌شناسی پراپ است. کاربرد این روش، آزمونی برای نظریة ریخت شناسی در نوع ادبی «اسطوره» به‌شمار می‌رود. بسیاری از اجزا و کنش‌های بررسی شده در روایات گرشاسب‌نامه با روایت‌شناسی پراپ یکسان است. همچنین با بررسی تطبیقی ساختار حکایات، همگونی‌هایی در زیر ظاهر آشفته و گوناگون آنها نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها