بازتاب اسطورة هابیل و قابیل در برخی از رمان‌های ادبیات ایران و جهان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی همدان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

داستان‌ هابیل و قابیل در ادامه و کنار داستان آفرینش، یکی از اصلی‌ و اصیل‌ترین اساطیر انسانی است که جریان روایت آن در حصار زمان و مکان خاص، متوقف نمانده و در سرشت و سرنوشت اعصار، ردّ پایی ژرف برجای نهاده است.
مقالة پیش‌ِرو کوششی است برای بررسی داستان‌ هابیل و قابیل در برخی از رمان‌های ایرانی و غیر ایرانی از جمله «هابیل»، «افسانة فلوت بداغ»، «سمفونی مردگان» و «فریدون سه پسر داشت»؛ و نیز بررسی تأثیر نوع ادبی رمان به عنوان قالب ادبی غالب در ادبیات این روزگار، با امکانات و ویژگی‌های خاص خود، در روند بازخوانی و بازآفرینی این اسطوره.

کلیدواژه‌ها