تحلیل هرمنوتیکی جنبه‌های اساطیری ساخت‌های استعاره‌ای

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایرانشهر

چکیده

این پژوهش منطبق بر اصول هرمنوتیکی، در پی تبیین این فرضیه است که ساخت‌های استعاره‌ای متخیلّه، کنش و تعاملی اساطیری دارند. چرا که میان استعاره‌های خلّاق و اسطوره‌ها همواره نوعی سازگاری پنهانی وجود دارد. پس نباید پنداشت که قالب‌های استعاره‌ای تنها ساخت‌هایی تشبیهی ـ تزیینی و ابهام آفرین‌اند. شاعران صاحب‌سبک و طراز اوّل، می‌کوشند تا از طریق استعارة مفاهیم ارزندة اساطیری را که به طور فشرده در ساحت نهفتة استعاره مکتوم است، بیان کنند. بر اساس دو عنصر تخیّل و زبان می‌توان گفت اسطوره و استعاره هر دو پدیده و جریانی شاعرانه‌اند.

کلیدواژه‌ها