بررسی تطبیقی ایزدان سه گانه در ایران و ارمنستان در دوران باستان

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد علومتحقیقات تهران

چکیده

وستایی به معنی ستایش و پرستیدن است. ایرانیان باستان تا پیش از قرن yaz ایزد از ریشه
سوم میلادی (آغازحکومت ساسانیان) چند خ دانگر بوده اند که این مسئله در ارمنستان تا پیش
از شیوع مسیحی ت مشاهده شده است و می توان تشابهاتی بین این ایزدان و پرستش آنها در
این دو سرزمین همیشه دوست و همسایه یافت . در این مقاله، نگارنده به بررسی سه ایزد از
ایزدان ایران باستان یعنی اهورامزدا، مهر ، آناهیتا و همچنین سه ایزد متقابل آن که در ارمنستان
باستان وجود داشته است یعنی آرامازد، آناهیت و واهاگن پرد اخته و نکات مشترک این ایزدان
را مطالعه و بررسی کرده است . یافته های تحقیق پیش رو می تواند بیانگر این باشد که ایزدستان
ارمنی باستان بسیار تحت تأثیر ایزدستان ایران باستان بوده و همواره با تغییر و تحولات و
انطباق آن با منطق ة خود توانسته است یک فرهنگ اساطیری بسیار مشابه با فرهنگ اساطیری
ایران باستان برای خود رقم زند.

کلیدواژه‌ها