بررسی تطبیقی ایزدان سه گانه در ایران و ارمنستان در دوران باستان

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد علومتحقیقات تهران

چکیده

وستایی به معنی ستایش و پرستیدن است. ایرانیان باستان تا پیش از قرن yaz ایزد از ریشه
سوم میلادی (آغازحکومت ساسانیان) چند خ دانگر بوده اند که این مسئله در ارمنستان تا پیش
از شیوع مسیحی ت مشاهده شده است و می توان تشابهاتی بین این ایزدان و پرستش آنها در
این دو سرزمین همیشه دوست و همسایه یافت . در این مقاله، نگارنده به بررسی سه ایزد از
ایزدان ایران باستان یعنی اهورامزدا، مهر ، آناهیتا و همچنین سه ایزد متقابل آن که در ارمنستان
باستان وجود داشته است یعنی آرامازد، آناهیت و واهاگن پرد اخته و نکات مشترک این ایزدان
را مطالعه و بررسی کرده است . یافته های تحقیق پیش رو می تواند بیانگر این باشد که ایزدستان
ارمنی باستان بسیار تحت تأثیر ایزدستان ایران باستان بوده و همواره با تغییر و تحولات و
انطباق آن با منطق ة خود توانسته است یک فرهنگ اساطیری بسیار مشابه با فرهنگ اساطیری
ایران باستان برای خود رقم زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Triad of gods in Iran and Armenia: A Comparative Analysis

چکیده [English]

 
 
In Armenian mythology, Aramazd, the father of all gods and goddesses and the creator of heaven and earth, has formed a "triad" with Anahit, the goddess of fertility and healing, wisdom and water, and Vahagn, the god of thunder and lightning.
The present article, by comparing these gods with ancient Iranian gods, Ahura Mazda, Mehr and Anahita, tries to show the influence of Iranian mythology on Armenian mythology.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aramazd
  • Vahagn
  • Anahit
  • Armenia