یزِشْن، آیینی کهن از دوران هندوایرانی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دو آیین یزشن در ایران و یجنه در هند با یکدیگر قابل مقایسه هستند. با بررسی شباهت های
این دو آیین، می توان وجود ریشة مشترک کهنی را برای آنها اثبات کرد؛ از جمله این شباهت ها
می توان به تشابه در واژگان، اهداف برگزاری مراسم، عناصر مهم موجود در مراسم و چگونگی
برگزاری آنها اشاره کرد. با بررسی تفاوت های دو آیین نیز می توان به تأثیر فرهنگ های بومی
منطقه و نیز شرایط متفاوت اقلیمی بر اجرای مراسم پی برد؛ از جمله این تفاوت ها، یکپارچگی
مراسم در ایران و گوناگون بودن آن در هند است.

کلیدواژه‌ها