بحران های انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ادبیات عرفانی ایرانی - اسلامی،گنجینة عظیمی از دستاوردهای فکری و روحانی انسان است که
درجهان امروز می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و آسیب های روحی و معنوی باش د.
انسان امروز گرچه به پیشرفت های چشمگیری دست یافته ، اما در حل بحران و چالش های
روحی خویش چندان موفق نبوده است . این امر برآمده از جداسازی علم و معرفت از وجه
قدسی آن و به فراموشی سپردن دیدگاه شهودی و عرفانی نسبت به هستی و عالم است . در این
مقاله با تکیه بر دیدگاه عرفانی و شهودی سهروردی و حکایات تمثیلی وی و با در نظر گرفتن
بحران های روحی انسان معاصر، به تناظر میان این بحران ها و حکمت اشراق پرداخته و
چگونگی پاسخگویی معرفتی شیخ اشراق به مسائل انسان معاصر از خلال متون تمثیلی و
عرفانی وی دنبال می شود.

کلیدواژه‌ها