بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

رویا از پدیده‌های شگفت‌انگیزی است که از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و در برابر آن رفتارهای گوناگونی نشان داده شده است. انسان بدوی رویا را یک پدیدة روان‌شناسی تلقی نمی‌کرد؛ بلکه آن را تجربیات واقعیت روح که در هنگام خواب از بدن جدا شده است، می‌دانست. امروز روان‌شناسان این پدیده را با نگاه علم روان‌شناختی بررسی کرده و منطبق با اصول و تجربه روان‌شناسی می‌دانند.
در این مقاله رویاهای اساطیری که در شاهنامه فردوسی روایت شده است با دیدگاههای روان‌شناسان بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dreams of Shāhnāmeh: A Psychological Approach

چکیده [English]

 
Dreaming is a wonderful phenomenon and there have been various theories about it. Our predecessors didn't think of dreaming as is a mere ly a psychological phenomenon;, they and believed while in dreaming the soul abandons the his body temporarily and experiences the realities. But in the modern age, the psychologists analyze dreaming based on scientific methods. 
The present research, based on employing a psychological approach, investigates the mythical dreams in Shāhnāmeh.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dream
  • Shāhnāmeh
  • Jung
  • Freud
کتابنامه
ادموند، لیچ. 1350. لوی اشتراوس. ترجمة دکتر حمید عنایت.تهران: خوارزمی.
الیاده، میرچا. 1368. "ادبیات شفاهی". ترجمة جلال ستاری. تهران: مجلة نمایش.
ــــــــــ . 1372. رساله در تاریخ ادیان. ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.
ــــــــــ . 1373. آیین گــنوسی و مانوی. ترجمة دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: فکر روز.
پاولف. 1374. خواب و رویــا. ترجـمة غلامـرضا اربابی. تهران: موسسة مطبوعاتی فرخی.
پورداوود، ابراهیم. 1377. یشت‌ها. تهران: اساطیر.
جوادی، جواد. 1370. فریدونیان، ضحاکیان، مردمیان. چ1. تهران: ناشر مؤلف.
رضوان‌طلب، محمدرضا. 1371. رویا از نظر دین و روان‌شناسی. تهران: شفق.
طحان، احمد. 1384. دگـرگـونی مـفـاهیم اساطـیری در متون حماسی. شیراز: دانشگاه شیراز. (پایان‌نامه دکتری)
فردوسی. 1384. شاهنامه. به کوشش دکتر سعید حمیدیان.بر اساس چاپ مسکو. چ7. تهران: قطره.
فروم، اریک. بی تا. زبان از یاد رفته. ترجمة ابراهیم امانت. تهران: مروارید.
فروید. 1382. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. چ 5. تهران: علمی.
کیا، خجسته. 1369. شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی. چ 1. تهران: علمی فرهنگی.
کی ولز. 2536. نقدی بر فرویدیسم از دیدگاه روان‌شناسی علمی. ترجمة نصرالله کسرائیان. چ 1. تهران: شبگیر.
مختاری، محمد. 1367. حماسه در رمز و راز ملی. تهران: قطره.
نولدکه، تئودور. بی‌تا. حماسه ملی ایران. تـرجـمة بزرگ علوی. چ 2. تهران: سپهر. مهاجرانی، سید عطاء الله. 1382. گزند باد. چ 6. تهران: اطلاعات.
یونگ، کارل گستاو (با همکاری ماری لویزفون فرانتس و دیگران). 1378. انسان و سمبل‌هایش. ترجمة 
کتابنامه
ادموند، لیچ. 1350. لوی اشتراوس. ترجمة دکتر حمید عنایت.تهران: خوارزمی.
الیاده، میرچا. 1368. "ادبیات شفاهی". ترجمة جلال ستاری. تهران: مجلة نمایش.
ــــــــــ . 1372. رساله در تاریخ ادیان. ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.
ــــــــــ . 1373. آیین گــنوسی و مانوی. ترجمة دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: فکر روز.
پاولف. 1374. خواب و رویــا. ترجـمة غلامـرضا اربابی. تهران: موسسة مطبوعاتی فرخی.
پورداوود، ابراهیم. 1377. یشت‌ها. تهران: اساطیر.
جوادی، جواد. 1370. فریدونیان، ضحاکیان، مردمیان. چ1. تهران: ناشر مؤلف.
رضوان‌طلب، محمدرضا. 1371. رویا از نظر دین و روان‌شناسی. تهران: شفق.
طحان، احمد. 1384. دگـرگـونی مـفـاهیم اساطـیری در متون حماسی. شیراز: دانشگاه شیراز. (پایان‌نامه دکتری)
فردوسی. 1384. شاهنامه. به کوشش دکتر سعید حمیدیان.بر اساس چاپ مسکو. چ7. تهران: قطره.
فروم، اریک. بی تا. زبان از یاد رفته. ترجمة ابراهیم امانت. تهران: مروارید.
فروید. 1382. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. چ 5. تهران: علمی.
کیا، خجسته. 1369. شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی. چ 1. تهران: علمی فرهنگی.
کی ولز. 2536. نقدی بر فرویدیسم از دیدگاه روان‌شناسی علمی. ترجمة نصرالله کسرائیان. چ 1. تهران: شبگیر.
مختاری، محمد. 1367. حماسه در رمز و راز ملی. تهران: قطره.
نولدکه، تئودور. بی‌تا. حماسه ملی ایران. تـرجـمة بزرگ علوی. چ 2. تهران: سپهر. مهاجرانی، سید عطاء الله. 1382. گزند باد. چ 6. تهران: اطلاعات.
یونگ، کارل گستاو (با همکاری ماری لویزفون فرانتس و دیگران). 1378. انسان و سمبل‌هایش. ترجمة دکتر محمود سلطانیه. تهران: جام.