بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

رویا از پدیده‌های شگفت‌انگیزی است که از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و در برابر آن رفتارهای گوناگونی نشان داده شده است. انسان بدوی رویا را یک پدیدة روان‌شناسی تلقی نمی‌کرد؛ بلکه آن را تجربیات واقعیت روح که در هنگام خواب از بدن جدا شده است، می‌دانست. امروز روان‌شناسان این پدیده را با نگاه علم روان‌شناختی بررسی کرده و منطبق با اصول و تجربه روان‌شناسی می‌دانند.
در این مقاله رویاهای اساطیری که در شاهنامه فردوسی روایت شده است با دیدگاههای روان‌شناسان بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها