تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اسطوره‌ها همیشه به یک حال نمی‌مانند، بلکه با گذر زمان برخی از آنها با شکل جدیدتر به صورت داستان‌های حماسی نمودار می‌شوند. در این تغییر و تبدیل، دگرگونی‌هایی در داستان اسطوره‌ای صورت می‌پذیرد. دلایل گوناگونی برای تبدیل اسطوره به حماسه وجود دارد و داستان‌ها در طی تحوّل خود به جابه‌جایی، شکستگی، قلب، حذف و ... دچار می‌گردند. در ورود اسطوره به حماسه، قهرمان‌ها هم از این تغییر به کنار نمی‌مانند. در این جستار نگارندگان با بررسی الگوهای اسطوره‌ای و حماسی، این تغییر و تبدیل‌ها را بررسی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها