تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اسطوره‌ها همیشه به یک حال نمی‌مانند، بلکه با گذر زمان برخی از آنها با شکل جدیدتر به صورت داستان‌های حماسی نمودار می‌شوند. در این تغییر و تبدیل، دگرگونی‌هایی در داستان اسطوره‌ای صورت می‌پذیرد. دلایل گوناگونی برای تبدیل اسطوره به حماسه وجود دارد و داستان‌ها در طی تحوّل خود به جابه‌جایی، شکستگی، قلب، حذف و ... دچار می‌گردند. در ورود اسطوره به حماسه، قهرمان‌ها هم از این تغییر به کنار نمی‌مانند. در این جستار نگارندگان با بررسی الگوهای اسطوره‌ای و حماسی، این تغییر و تبدیل‌ها را بررسی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generation and Transformation of Heroes: From Myth to Epic

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Khārazmī 1
  • Mohammadrezā Sarfī 2
  • Mahmoud Moddaberī 3
  • Enāyatollah Sharifpour 4
1 Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Shahid Bāhonar University of Kermān
2 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bāhonar University of Kermān
3 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bāhonar University of Kermān
4 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bāhonar University of Kermān
چکیده [English]

Through the passage of time the myths change and sometimes appear in a new form: epic. In the process of change, some transformations, such as displacement, inversion, elimination and other changes may take place in the myth. Meantime, the heroes change too. The present article tries to analyze these transformations by taking into account the functions of myth and epic.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • , Epic, Hero, Transformation, Generation
 
کتابنامه
آیدنلو، سجاد. 1385. «ارتباط اسطوره و حماسه»، مجلّۀ مطالعات ایرانی، سال پنجم. شماره دهم.
ایونس، ورونیکا. 1381. اساطیر هند. ترجمه باجلان فرخی. چاپ دوم. تهران: اساطیر.
بهار، مهرداد. 1352. اساطیر ایران. چاپ اوّل. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ـــــــــــ .1362. پژوهشی در اساطیر ایران. چاپ اوّل. تهران: توس. 
ـــــــــــ .1374. جستاری چند در فرهنگ ایران. چاپ دوم. تهران: فکر روز.
خالقی مطلق، جلال. 1372. گل رنج‌های کهن. به کوشش علی دهباشی. چاپ اوّل. تهران: مرکز. 
ـــــــــــــــــــ .1381. سخن‌های دیرینه. به کوشش علی دهباشی. چاپ اوّل. تهران: افکار. 
رضایی، محمود. 1388. «جابه‌جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال پنجم. شماره هفدهم.
سرکاراتی، بهمن. 1385. سایه‌های شکار شده (مجموعه مقاله‌ها). چاپ اول. تهران: قطره.
عبادیان، محمود. 1369. فردوسی و سنت نوآوری در حماسه‌سرایی. چاپ اول. الیگودرز: گهر.
فردوسی، ابوالقاسم. 1389. شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. چاپ سوم. تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
گزیده سروده‌های ریگ‌ودا. 1372. ترجمه سید محمد رضا جلالی. چاپ سوم. تهران: نقره.
مشتاق‌مهر، رحمان و سجّاد آیدنلو. 1386. «که آن اژدها زشت پتیاره بود (ویژگی‌ها و اشارات مهم بن‌مایه اژدها و اژدها‌کشی در سنت حماسی ایران)»، مجلّه گوهر گویا، شماره دوم.
یسنا.1380. تألیف و ترجمه ابراهیم پورداوود. چاپ اول. تهران: اساطیر.
 
English Source
Littleton, S.( 1973) The New Comparative Mythology, Berkely, Los Angeles, London.