بینش اساطیری در آثار منیرو روانی‌پور

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

2 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

اسطوره یکی از عناصر عمده سامان‌دهی زبان و معنای داستان‌های معاصر استو در دنیای جدید و در عصر خردگرایی نیز مانند زمان گذشته در ذهن و زبان انسان حضوری تأثیرگذار دارد. روانی‌پور یکی از نویسندگان مطرح اقلیم جنوب کشور است که بنا بر زمینه ذوقی و اندیشگانی خود از اسطوره‌ها استفاده کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بودیم که آیا اسطوره‌پردازی جزو خصیصه‌های سبکی روانی‌پور محسوب می‌شود؟ و اسطوره‌ها در آثار وی چه کارکردی دارند؟ این نتیجه به دست آمد که آثار منیرو روانی‌پور از لحاظ محتوایی دو حوزه متفاوت را در برمی‌گیرد و نوع و شکل اسطوره‌های به کار گرفته شده در این دو حوزه متفاوت است. در آثار نخستین که عناصر بومی و اعتقادات مردم جنوب کشور به تصویر کشیده شده است، اسطوره‌سازی از ابزار مهم نویسنده در فضاسازی و شخصیت‌پردازی است و ویژگی سبکی وی محسوب می‌شود. در هر دو دسته از آثار، مهم‌ترین کارکرد اسطوره هویت‌سازی است.

کلیدواژه‌ها