دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. دردمندی عارفانه در نگرش فخرالدین عراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.1928631.2763

محمدجواد شمس؛ مجید فرحانی زاده


2. بررسی عناصر و بن‌مایه‌های اسطوره‌ای و حماسی در ضرب المثل‌های رایج استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.1931352.2787

میثم زارع؛ زهرا ریاحی زمین


3. کارکرد قطب استعاری و مجازی زبان در شرح شطحیات روزبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.1931478.2789

فرزانه چهارلنگ؛ ایرج مهرکی


4. تحلیل شخصیت‌ها، مفاهیم اساطیری و انواع آن در رمان «سمفونی مردگان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.685319

سهیلا شیخلو؛ حمیدرضا اردستانی رستمی؛ اسماعیل آذر


5. بررسی وجوه مشترک ویژگی‌های پیر و شیخ در اسرارالتوحید محمد بن منور و رمان برادران کارامازوف از فئودور داستایفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.1933021.2805

آزاده حسینی؛ ارسطو میرانی؛ محمدعلی میر


6. مام خاک در اساطیر و باور ملل و جایگاه آن در شواهدی از آثار سنایی غزنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30495/mmlq.2021.685321

لیلا مطیع شیرازی؛ محمد هادی خالق زاده؛ محمد رضا معصومی


7. پژوهشی پیرامون چهرة اولیاءاللّهی و عرفانی کاوة آهنگر در روایات عامیانه و نقّالی شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/mmlq.2021.685322

بهزاد اتونی؛ بهروز اتونی