دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سمبولهای حیوانگونگی روح در حکایتهای تذکره الاولیای عطار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

علیرضا اسدی؛ فاطمه چراغی زادگان


2. تحلیل عنصر روشنی و تاریکی دراشعار آدونیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

سبیکه اسفندیار؛ رضا رضایی


3. مقایسه کهن الگوی مرگ و نوزایی در آثار شفیعی کدکنی و بدیع صقور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

غلامرضا پیروز؛ پری ناز باقری


4. تحلیل نشانه شناختی رابطۀ انسان و خدا در روح الارواح سمعانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


5. پیکرگردانی و گشت اسطوره‌ای در رمان چاه‌بابل اثر رضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

حسین طاهری؛ ویدا دستمالچی


6. سیر تحول ایزد وای از اسطوره به کیکاووس در حماسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

اقدس فاتحی؛ حسن شهریاری


7. بررسی بن مایه های اساطیری در افسانه ی سیستانی نهنگ بور و شهزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

محمد فاطمی منش؛ سید مهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی


8. پیکرگردانی دختر جادو به اژدها در اسکندرنامه نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

سعید کریمی قره بابا


9. بررسی سلوک عرفانی در "قلعه ی سقریم" نیما یوشیج با کاربست نظریه ی روایت شناسی ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

رحمن مکوندی؛ منصوره شکر آمیز؛ ساسان شرفی؛ شهین قاسمی


10. بازتاب اندیشه‏های خداشناسی بر مبنای سیر و سلوک عرفانی مولانا در داستان کیمیاگر پائولوکوئیلو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

ناصر ناصری تازه شهری