دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل اسطوره‌شناختی‌ـ‌ تطبیقیِ نماد غار و بررسی نمودهای آن در شعر منوچهر آتشی با تکیه بر دیدگاه‌های میرچا الیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

علی صادقی منش؛ مهیار علوی مقدم


2. تحلیل نرینگی گوساله سامری براساس نقدکهن الگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

زهرا محققیان


3. تحلیل اسطوره‌شناختی درام گاو اثر غلامحسین ساعدی، با تکیه بر جایگاه کهن‌الگویی گاو در اساطیر ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

صدرالدین طاهری


4. خدای متشخّص در کشف الاسرار روزبهان بقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

سمیه خادمی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ لیلا هوشنگی


5. فرامتنیت و چگونگی تغییر شکل و بازسازی چهره‌های اسطوره‌ا‌‌ی اورفه و اوریدیس در رمان مِرکور نوشته‌ی اَمِلی نوتومب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

کریم حیاتی آشتیانی؛ فاطمه السادات طباطبایی


6. طریق سلبی و الهیات تنزیهی «وقفه» در المواقف عبدالجبّار نفّری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

منیره طلیعه بخش؛ غلامحسین غلامحسین زاده


7. بررسی آیین قربانی در رمان بیوه‌کشی با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

هدی عرب‌زاده؛ مهرآسا رحمانی


8. واکاوی مفهوم نظربازی در شعر خواجوی کرمانی و شاه نعمت‌الله ولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

محمد سنجری نژاد؛ ابوالقاسم رادفر(نویسنده مسوول)؛ حمید طبسی


9. نقش و جایگاه زمان در ایجاد تعلیق و ضدتعلیق در رساله‌ الطیرهای فارسی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

سمیرا شفیعی؛ حمیدرضا شعیری


10. بررسی و تحلیل تعالیم تصوف بر مبنای نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ محمدریاض رئیسی