دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل ساختاری دروج در آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری


2. بررسی تأثیر مبانی فکری ابوالعلاء معری و خیام (با رویکرد فلسفه و اسطوره-شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

طاهره چال دره؛ کتایون فلاحی؛ رقیه السادات موسوی


3. بررسی تطبیقی فضای پساآخرالزمانی در رمان جاده اثر کورمک مک کارتی ،اسطوره جام مقدس و پادشاه ماهیگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

هدا شب رنگ


4. تحلیل اسطوره شناختی گوهر زرتشت بر پایۀ داستان تولد او در دینکرد هفتم وگزیده های زادسپرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

سامان قاسمی فیروزآبادی


5. تاثیر آموزه‌های جنید بغدادی در لقب اعطایی هجویری به حلاج «مستغرق معنی و مستهلک دعوی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

زهرا پارساپور؛ سعید مزروعیان


6. جستاری در ساختار مکتوبات عرفانی (بر پایة مکتوبات غزّالی، سنایی، مولانا وعین‌القضاة)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

سید امیر جهادی حسینی؛ نازنین رستمی زاده


7. سیمای سیستان در آینة باورها و اساطیر زردشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

سیده فاطمه زارع حسینی؛ وجیهه ابهری مارشک


8. بررسی تطبیقی سمکِ عیّار با دو اسطورة هندو – ایرانی، ایندرا و مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

لیلا مختاری نیا؛ فرزانه یوسف قنبری