دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. همانندی خویشکاری المپ نشینان یونان و آفریدگان اهورا مزدا در سه هزار سال نخستین آفرینش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

نسرین اصلانی


2. بررسی «ورجمکرد» در مقایسه با نمونه‏‌های برجستة آن در اساطیر ‌ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

آذر حمیدی؛ جهانگیر صفری


3. تحلیل ساختاری کمال دیوان و امشاسپندان با نگاهی به آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسینعلی پاشاپاسندی


4. بررسی ریشه‌های ایرانی و روابط بینامتنی در داستان «خلیل» اثر لئانید لئوناف نویسنده روسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

زینب صادقی سهل آباد؛ محبوبه مباشری


5. بررسی پیشینه‌ اساطیر بین‌النهرینی و هندی در منظومه‌ غنایی گل و نوروز خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

سمانه عباسی؛ حسن طباطبایی؛ عصمت اسماعیلی


6. بررسی رمزهای قمری یک افسانه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

حکیمه مجاهدی؛ محمد رضا صرفی؛ محمود مدبری


7. نگاهی به زندگی و اندیشه‌های شمس تبریزی با تکیه بر وجهه‌ی آموزگاری او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

طاهره قاسمی؛ علی محمدی


8. تحلیل اسطوره شناختی آیین بلاگردانی در حدیقه سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

زهرا براتیه


9. دنیاهای محتمل در ساختار روایی مثنوی معنوی ( داستان دژ هوش‌ربا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی


10. خوانش پدیدارشناختی رنگ‌های یک مقبره‌پوش دوره صفوی با تکیه‌بر آراء علاءالدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض پور