ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - مقالات آماده انتشار