موضوعات = اسطوره و حماسه
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ساختاری کمال دیوان و امشاسپندان با نگاهی به آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 13-39

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسینعلی پاشاپاسندی


3. فیل و بن‌مایه‌های اسطوره‌ای ـ حماسی و آیینی آن در منظومه‌های حماسی ایران

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 141-166

مریم رضائی اول؛ ابراهیم استاجی


4. اسطوره خون (بررسی برخی کارکردهای وابسته به خون و نمود آن در شاهنامه)

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 107-140

حسن حیدری؛ مژگان صادق پور مبارکه