نویسنده = محمدرضا ریخته گران
تعداد مقالات: 1
1. امکان، مراتب و غایت معرفت مبتنی بر ادراک زیبایی در نظام معرفتی فخرالدین عراقی

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 253-282

سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران