نویسنده = ثمره اشرفی
تعداد مقالات: 1
1. نعل وارونه در گفتار و رفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 13-37

ثمره اشرفی؛ ملک محمد فرخ زاد