نویسنده = حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری کمال دیوان و امشاسپندان با نگاهی به آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 13-39

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسینعلی پاشاپاسندی