نویسنده = فاطمه بیدا خویدی
تعداد مقالات: 1
1. تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالی بر پایه نظریه ارتباطی یاکوبسن

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 199-232

تورج عقدایی؛ فاطمه بیدا خویدی