نویسنده = امیرحسین ماحوزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چندصدایی و چندزبان‌گونگی جهد و توکل ( مطالعۀ موردی دو داستان از مثنوی معنوی)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 279-314

لیلا میرزایی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی