نویسنده = سعید بزرگ بیگدلی
تعداد مقالات: 8
1. خرقه‏سوزی در شعر حافظ

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 11-42

خدیجه حاجیان؛ سعید بزرگ بیگدلی


2. تحلیل اسطوره‌ای رمان سووشون با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره‌ها

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 193-218

محمد علیجانی؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی


3. مقایسه‌ ایزدان آب در اسطوره‌های ایران و ویتنام

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 90-110

ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ فونگ ووتیتامه


4. بررسی و تحلیل حکمت‌های تجربی در آثار منثور فارسی صوفیه تا قرن هشتم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 61-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ فرزاد کریمی


5. نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان براساس نظریه «فرآیند فردیت» یونگ

دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-29

سعید بزرگ بیگدلی؛ احسان پورابریشم


6. بررسی و مقایسه سبک حماسه‌سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی

دوره 6، شماره 18، بهار 1389، صفحه 86-110

حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ حجت عباسی


7. بررسی و تحلیل درد و رنج‌های بشری در اندیشة مولوی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 11-35

سعید بزرگ بیگدلی؛ حسینعلی قبادی؛ ثوراله نوروزی داودخانی


8. تصرفات مولانا در حکایات صوفیه

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 127-146

ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ حسن حیدرزاده