تعداد مقالات ارسال شده ( از 1394 تا کنون) {1381}
تعداد مقالات پذیرفته شده 124
درصد پذیرش 10
شماره جاری: دوره 16، شماره 58، بهار 1399 

4. بررسی بن‌‌مایه‌های اساطیری در افسانۀ سیستانی نهنگ ‌بور و شهزاده

صفحه 93-125

سید مهدی رحیمی؛ علی اکبر سامخانیانی؛ ابراهیم محمدی؛ محمد فاطمی منش